Prototipi per Ceramica - Modelli per ceramica -Matrici per ceramica - Stampi in gesso - Test tecnici per ceramica
Prototypes for ceramics - Models for ceramics - Original Mould for ceramics - Matrixes for ceramics - Plaster Moulds for ceramics